Fastighetsrätt Göteborg - få hjälp vid tvister

Vad är fastighetsrätt?

Fastighetsrätt avser den del inom juridiken som avser fastigheter. Vad är då en fastighet? Jorden som vi står på utgör fast egendom, som i sin tur är indelad i fastigheter. Till fastigheten hör också tillbehör av olika slag,exempelvis allmänna fastighetstillbehör såsom byggnad och växter, om fastighetens försetts med detta för ett stadigvarande bruk. Förenklat uttryckt så innebär ett fastighetsköp i praktiken en ägarrättsövergång av en jordlott och det som denna jordlott försetts med.

Fastighetsrätt och dess plats inom fastighetsjuridik

Fastighetsrätt är indelad i två huvudgrupper: Den allmänna fastighetsrätten som reglerar ägarnas, nyttjanderättshavarnas och panthavarnas rättigheter och skyldigheter vid exempelvis överlåtelse, hyra och arrende samt pantsättning, vilket bestäms av avtal och främst Jordabalkens bestämmelser. Den speciella fastighetsrätten avser myndighetsutövningen kring fastigheterna exempelvis bygglovsfrågor, lagfarts- och andra inskrivningsärenden, avstyckningar och regler om miljö, jakt och fiske.

 

Juristfirman Lai & Partner arbetar endast inom den allmänna fastighetsrätten. Kontakta oss gällande fastighetsrätt i Göteborg och övriga Sverige. 

031-29 61 22 Skicka ett meddelande

Fastighetsrättslig tvist är vanliga uppdrag för en fastighetsjurist

Vanligast förekommande uppdrag hos mig är de fastighetsrättsliga tvisterna som avser fel vid köp av fastighet. Det kan vara säljaren som fått ett krav riktat på sig från köparen som anser att fastigheten inte stämmer överens med vad som antingen avtalats eller vad som förutsatts av köparen, outtalat av säljaren. Det kan också vara så att det är köparen som vänder sig till mig och undrar om en upptäckt avvikelse kan grunda ett ansvar för säljaren och om en kravprocess bör inledas. En sådan kravprocess kan också medföra att kravet riktas till annan än just säljaren. Både fastighetsmäklare som förmedlar fastighetsköpet och besiktningsman som utför överlåtelsebesiktningen vid köp har nämligen ett särskilt eget ansvar. Oavsett vem kravet riktas mot blir den uppkomna tvisten en fastighetsrättslig tvist.

Kostnadsfri hjälp vid fastighetsrättslig tvist och tvist om dolt fel

Lai & Partner i Göteborg bistår klienter i Göteborg och övriga Sverige i fastighetsrättsliga tvister. Kontakta mig direkt för en snabbanalys av ditt ärende. För en första bedömning per telefon tar vi inte betalt och jag jobbar med både privatpersoner och företag.

Rättsskydd vid fastighetsrättslig tvist 

Många gånger kan du också få hjälp av ditt försäkringsbolag med att bekosta min fortsatta handläggning, om det finns en rättsskyddsförsäkring som omfattar tvisten. Försäkringen täcker också oftast merparten av de utredningskostnader som uppkommer när vi behöver anlita byggnadstekniker och värderare.

BEHÖVER DU JURIDISK RÅDGIVNING ? - LÄMNA DITT MOBILNUMMER SÅ RINGER JAG UPP.

Vill du uppringd, lämna ditt mobilnummer så ringer jag upp dig. Jag har öppet 08.00 - 16,00 måndag till fredag. Svarar under kontorstid T. 031 - 29 61 22

Genom att skicka in förfrågan tillåter jag Juristfirman Lai & Partner att använda mina personuppgifter till att fullgöra vårt åtagande och återkoppla till er.