Arbetsrätt - Tvist vid uppsägning

En uppsägning är ofta känslosam, såväl för den som sagts upp som för den som fattat beslutet. Ibland uppstår konflikter som kräver juridisk hjälp. Låt då en erfaren arbetsrättsjurist hjälpa dig från första stund. Juristfirman Lai & Partner i Göteborg har gedigen kunskap inom arbetsrätt och har företrätt såväl arbetsgivare som arbetstagare i olika tvistemål rörande felaktig uppsägning.

I vardagligt språk kallar vi det att få sparken när någon förlorar jobbet. I lagar och avtal heter det uppsägning eller avskedande. Den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare kallas arbetsrätt. Hur arbetsgivare och arbetstagare ska agera vid en uppsägning regleras bland annat i LAS – lagen om anställningsskydd. Men också i andra lagar och avtal.

Enligt lagstiftningen har en arbetsgivare två godtagbara skäl för att säga upp personal. Nämligen arbetsbrist och personliga skäl.

Uppsägning vid arbetsbrist

När arbetsbrist uppstår brukar man använda ordet övertalighet. Det betyder att det finns för många anställda i förhållande till det arbete som ska utföras. Exempel på arbetsbrist kan vara när ett företag förlorar tidigare uppdrag. Övertalighet kan också uppstå vid en omorganisation, när försäljningen går dåligt, eller när politiska beslut ändrar villkoren för verksamheten.

Uppsägning av personliga skäl

När en arbetstagare blir uppsagd på grund av personliga skäl kan det bero på flera olika saker. Olovlig frånvaro, samarbetsproblem, arbetsvägran och upprepad sen ankomst är exempel på skäl en arbetsgivare kan åberopa. Dessa kan utgöra saklig grund för uppsägning, men det krävs också att arbetsgivaren utrett möjligheter till en alternativ lösning än uppsägning.

Avskedande vid grovt misskött arbete

Avskedande är något annat än uppsägning. Blir du avskedad får du lämna din anställning omedelbart. Du har heller inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om han eller hon grovt har misskött sin anställning.

Blir du uppsagd behåller du däremot dina löne- och anställningsvillkor under hela uppsägningstiden. Normalt arbetar du kvar under hela uppsägningstiden.

Ogiltigförklaring av felaktig uppsägning eller avskedande

För den som anser sig ha blivit felaktigt uppsagd eller avskedad är det viktigt att inte vänta med att påtala detta. Enligt lag finns vissa tidsfrister som man måste agera inom. Skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras måste detta göras inom två veckor. En ogiltigförklaring innebär att domstolen förklarar att anställningen består. Du bör med fördel kontakta en arbetsrättsjurist snabbt efter uppsägningen för att få hjälp från första början.

Skadeståndskrav för felaktig uppsägning eller avskedande

Vill du stämma tidigare arbetsgivare och kräva skadestånd? Då måste du meddela detta senast inom fyra månader från din uppsägning. Skadestånd kan omfatta ersättning för inkomstförlust, men också ersättning för den eventuella kränkning du anser dig ha blivit utsatt för.

Kostnadsfri juristhjälp i Göteborg

Att på egen hand driva ett tvistemål om felaktig uppsägning mot en tidigare arbetsgivare eller arbetstagare är inte enkelt. Istället är det klokt att vända dig till en skicklig jurist som kan föra din talan. Här på Lai & Partner i Göteborg bistår jag klienter i Göteborg och övriga Sverige. Kontakta mig direkt för en analys av ditt ärende. För en första bedömning per telefon tar jag inte betalt.

En första juridisk bedömning kring arbetsrätt

Kontakta Juristfirman Lai & Partner för juridisk rådgivning. Ring 031 - 29 61 22

Kan du få ekonomisk hjälp i tvisten?

Företag & Privatperson juristhjälp

Rättsskydd och statlig rättshjälp är vanligt förekommande. De kan användas för betalning av stora delar av de kostnader som uppstår när du måste anlita advokat eller jurist.

Läs mer om hur rättsskydd och rättshjälp fungerar när du anlitar Juristfirman Lai & Partner »

BEHÖVER DU JURIDISK RÅDGIVNING ? - LÄMNA DITT MOBILNUMMER SÅ RINGER JAG UPP.

Vill du bli uppringd, lämna ditt mobilnummer så ringer jag upp dig. Jag har öppet 08.00 - 16,00 måndag till fredag. Svarar under kontorstid T. 031 - 29 61 22

Genom att skicka in förfrågan tillåter jag Juristfirman Lai & Partner att använda mina personuppgifter till att fullgöra vårt åtagande och återkoppla till er.